Mobilitatea de studiu pentru studenți

 

Cât timp poate dura o mobilitate?

Studenţii pot petrece între 3 şi 12 luni într-o mobilitate de studiu (inclusiv o perioadă de stagiu/plasament, în cazul în care aceasta este planificată). Acelaşi student poate primi un grant pentru studiu sau plasament în străinătate de până la 12 luni maximum pentru fiecare ciclu de studiu:

+ Pe durata primului ciclu de studiu (licenţă sau echivalent)...

+ Pe durata ciclului doi de studiu (master sau echivalent – EQF nivel 7) şi

+ Pe durata celui de-al treilea ciclu de studiu în calitate de candidat la doctorat (nivel doctorat sau EQF nivel 8)

 

Durata unui plasament pentru absolvenţi se calculeaza până la maximum 12 luni după terminarea ciclului universitar în cadrul căruia au candidat.

 

Care sunt condiţiile?

Studenţii trebuie să fie înregistraţi într-o formă de învăţământ superior cu studii care să conducă la obţinerea unei diplome universitare sau a altui tip de certificare la nivel terţiar (inclusiv nivelul de doctorat).

Mobilitatea poate fi efectuată cu condiţia să existe acorduri inter-instituţionale între organizaţia de trimitere şi organizaţia de primire. De asemenea, ambele instituţii trebuie să deţină o Cartă universitară Erasmus.

Ce tip de activităţi pregătitoare sunt necesare?

Înainte de plecare studentul Erasmus va primi:

+ Un contract semnat de către universitatea de trimitere şi student pentru perioada de mobilitate

+ Un contract de studiu ce reglementează programul de studii de urmat asumat de cele 3 părţi: student, instituţia de trimitere şi instituţia de primire

+ Carta studentului Erasmus ce stabileşte drepturile şi obligaţiile studentului raportate la perioada sa de studiu în străinătate

 

După perioada de mobilitate:

+ Instituţia de primire trebuie să elibereze studentului foaia matricolă ce confirmă parcurgerea programului de studii precum şi rezultatele acestuia

+ instituţia de trimitere trebuie să acorde recunoaştere academică tuturor actvităţilor finalizate în timpul mobilităţii conform contractului de studiu, prin acordarea creditelor transferabile (ECTS) sau a unui sistem echivalent. Perioada de mobilitate va fi inclusă şi în suplimentul la diplomă.

 

Va fi acordat un sprijin financiar sau vor fi percepute taxe?

Studenţii pot primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul precum şi costuri de subzistenţă pe perioada mobilităţii.

Studenţii Erasmus sunt scutiţi de la plata taxelor de studiu, înscriere, examinare acces în laboratoare sau în biblioteci şi zone de studiu, indiferent dacă primesc sau nu un grant Erasmus +.

 

Cum se candidează?

Studenţii vor contacta Biroul de Relaţii Internaţionale al instituţiei de trimitere. De aici, vor fi informaţi cu privire la posibilităţile de studiu în altă ţară precum şi cu privire la modalităţile de a candida pentru obţinerea unui grant Erasmus +.